Fio banka založí účet online bez nutnosti navštíviť pobočku a bez návštevy kuriéra

Andrej Probst, 30. október 2015, Bankovníctvo, čítalo 2462 ľudí

Fio banka od novembra 2015 umožňuje založiť bankový účet len cez internet bez toho, aby osoba musela navštíviť pobočku banky a bez toho, aby banka musela poslať kuriéra podpísať zmluvu s klientom. Zriadenie účtu sa uskutoční online cez internet. Nie je potrebné podpisovať žiaden papier.

Finančné i úverové inštitúcie sú prísne regulované, ako musia identifikovať klientov, s ktorými idú uzavrieť nejaký zmluvný vzťah. Nutnou podmienkou pre prvotnú identifikáciu je fyzická prítomnosť klienta v inštitúcii, čo znemožňuje uzavieranie zmlúv online. Zákon 253/2008 v § 11 umožňuje uzavierať zmluvy aj dištančnou formou, kedy sa fyzická prítomnosť nahradzuje identifikáciou pomocou bankového účtu členského štátu Európskej únie. A to presne využíva Fio banka.

Identifikačné údaje

Zákon presne definuje, ktoré identifikačné údaje musí inštitúcia získavať a overovať u fyzickej osoby, s ktorou ide uzavrieť vzťah (príklady: úverová inštitúcia poskytne úver fyzickej osobe, fyzická osoba si otvorí bankový účet u finančnej inštitúcii). V zákone sú presne vymenované situácie, kedy je potrebné tieto údaje zbierať. Ide o tieto identifikačné údaje:

 1. Meno a priezvisko
 2. Rodné číslo. Pokiaľ nebolo pridelené, tak dátum narodenia
 3. Miesto narodenia
 4. Pohlavie
 5. Trvalý pobyt alebo iný pobyt na území štátu
 6. Štátne občianstvo

Overenie identifikačných údajov

Inštitúcia overuje identifikačné údaje fyzickej osoby pomocou preukazu totožnosti za fyzickej prítomnosti identifikovanej osoby v inštitúcii. Pri overovaní:

 1. overí všetky identifikačné údaje uvedené v preukaze,
 2. zaznamená druh a číslo preukazu, štát a orgán, ktorý preukaz vydal a dobu platnosti preukazu,
 3. vizuálne overí zhodu podoby osoby s fotografiou na preukaze.

Tretí bod bráni vytvoriť proces overovania identifikačných údajov online. Preto sa v zákone vytvoril priestor aj pre vzdialenú identifikáciu.

Identifikácia osoby cez internet (dištančným spôsobom)

Dištančným spôsobom je možné sa identifikovať len pri zmluvách o finančných službách, v prípade Fio banky pri založení bankového účtu. Osoba, ktorá sa potrebuje voči inštitúcii (Fio banke) identifikovať dištančným spôsobom, potrebuje prístup na internet a účet v jednej banke na území EÚ. Potom klient:

 1. Pošle peniaze z účtu banky v EÚ (iná banke než Fio) na účet inštitúcie (Fio), s ktorou vytvoril nový zmluvný vzťah. Predpokladá sa, že klient bol plne identifikovaný v pôvodnej banke klasickým spôsobom a teda za fyzickej prítomnosti so všetkým, čo k tomu treba.
 2. Pošle kópie dokladov totožnosti plus jedného ďalšieho dokladu (napríklad vodičský preukaz), aby nová inštitúcia získala potrebné identifikačné údaje.
 3. Pošle kópiu dokladu potvrdzujúceho existenciu účtu, z ktorého poslal peniaze na nový účet.

Identifikácia osoby cez internet u Fio banky

Nový klient, ktorý si ide založiť účet u Fio banky online spôsobom bez toho, aby sa fyzicky stretol s akýmkoľvek pracovníkom banky, bude postupovať nasledovne:

 1. Klient vyplní online formulár so žiadosťou o založenie bankového účtu, kde uvedie identifikačné údaje.
 2. Klient priloží fotokópie dvoch dokladov totožnosti.
 3. Klient priloží fotokópiu dokladu o vedení účtu v inej banke.
 4. Klient z účtu v treťom bode pošle overovaciu platbu na svoj novovznikajúci účet vo Fio banke.
 5. Fio banka pošle späť klientovi na účet jeden halier s tým, že správe pre príjemcu je uvedený aktivačný kód.
 6. Klient aktivačným kódom potvrdí na internete založenie nového účtu a celý proces je ukončený.

Výťah zo zákona o dištančnej identifikácii osoby pre zmluvy o finančných službách

Zákon 253/2008 § 11

§ 11

(4) V případě smlouvy o finančních službách uzavírané distančním způsobem podle občanského zákoníku provede povinná osoba idrentifikaci klienta tak, že

a) první platba z této smlouvy bude uskutečněna prostřednictvím účtu vedeného na jméno klienta u úvěrové instituce nebo u zahraniční úvěrové instituce působící na území členského státu Evropské unie nebo Evropského hospodářského prostoru,

b) klient zašle povinné osobě kopii dokladu, potvrzujícího existenci účtu podle písmene a), kopie příslušných částí průkazu totožnosti a nejméně jednoho dalšího podpůrného dokladu, z nichž lze zjistit identifikační údaje a dále druh a číslo průkazu totožnosti, stát, popřípadě orgán, který jej vydal, a dobu jeho platnosti; kopie musí být pořízeny způsobem uvedeným v § 10 odst. 4.

§ 10

(4) Kopie dokladů musí být pořízeny takovým způsobem, aby příslušné údaje byly čitelné a byla zajištěna možnost jejich uchování po dobu stanovenou v § 16, a musí obsahovat i kopii vyobrazení identifikované fyzické osoby v průkazu totožnosti v takové kvalitě, aby umožňovala ověření shody podoby.

Kde všade by ste uvítali online identifikáciu osoby finančnou inštitúciou?

Čo Ty na to?