Aj sociálni inžinieri používajú na preklad Google translate

Andrej Probst, 30. jún 2015, Bezpečnosť, čítalo 438725 ľudí

Dnes zrejme nenájdeme človeka, ktorý používa email a ktorý by nedostal email s príležitosťou zarobiť obrovské peniaze s minimálnou námahou.

Začalo to známymi emailmi s dedičstvom z Nigérie. Dnes sa príbeh o ľahkom zbohatnutí presunul do Veľkej Británie, kde zomrel veľmi bohatý človek, ktorý má rovnaké priezvisko ako vy. Na účte v banke mu zostalo veľa peňazí a banka hľadá dedičov. Podvodník vás v emaile nabáda, aby ste sa prihlásili vy ako dedič a vybrali účet. Samozrejme podvodník vás do hry nezatiahne zadarmo, chce si s vami dedičstvo rozdeliť na polovicu. Na začiatok podvodník od vás chce len kontaktné údaje.

Ak obeť uverí tomuto príbehu a podvodníkovi sa ozve, začne podvodník z obete ťahať peniaze na nepredvídateľné problémy, ktoré po vyriešení majú viesť k vytúženému dedičstvu. Pokiaľ je obeť ochotná platiť na riešenie týchto problémov, vynárajú sa nové a nové prekážky, ktoré prekonajú len peniaze obete.

Aby útočník zvýšil svoje šance na úspech, rozosiela podvodný email na obrovské množstvo emailových adries.

  • Podvodník si nerobí starosti s vašim priezviskom. To v emaile nespomína. Email je tak rozoslaný na veľké množstvo ľudí s rôznymi priezviskami.
  • Podvodník sa snaží zasiahnuť aj anglicky nehovoriacich ľudí. Nedá si tú námahu, aby email riadne preložil do cudzieho jazyka. Využije Google a nechá email strojovo preložiť.
  • Zaujímavé je, že podvodník vie, že sa nachádzam v Českej republike a hovorím po slovensky. V emaile píše, že sa nachádza v mojej krajine. To je zaujímavý poznatok, aké všetky údaje zbierajú k emailovým adresám.

Na konci je originálne znenie podvodného emailu z 28.6. 2015.

Dostali ste do svojej emailovej schránky nejaký zaujímavý email od sociálnych inžinierov?


Originál emailu v angličtine

Mr. Neeraj Kapur
Chief Financial Officer
Secure Trust Bank
One Arleston Way
Shirley
Solihull
West Midlands
B90 4LH
Private Tell: +447867635322

I'm in your country on two days official visit,Currently I'm at U Školy 15/12 783 35 Horka Nad Moravou Czech Republic.I will be leaving back to London this tonight.

I just discovered an unclaimed/abandoned fund, sum total of ? 17,500,000.00 GBP (Seventen million five hundred British Pounds sterling) in an account that belongs to one of our foreign customers that has been residing in your region, who unfortunately lost his life and that of the entire family.

Now our Bank has been waiting for any of the relatives to come-up for the claim but nobody has done that. I personally has been unsuccessful in locating any of the relatives for 5 years now, I sincerely seek your consent to present you as the next of kin / Will Beneficiary to the deceased so that the proceeds of this account valued at {GBP? 17,500,000.00 British Pounds Sterling} can be paid to you, which we will share in these percentages ratio, 50% to me and 50% to you.

I choose you because of your SURNAME,Geographical location of your country and your address from a business directory here in London chamber of commerce,all that I require from you is your sincere co-operation,trust and utmost confidentiality to enable us conduct this transaction successfully. I assure you that this transaction will be executed under a legitimate arrangement that will protect you from any breach of the law both in your country and here in London once the fund is transferred to your Bank account. Upon your consideration and acceptance of this offer, please proceed immediately and send to me the following information.

-Your Full Name,
-Your Contact Address &
-Your direct Mobile telephone Number.
-Your Age

This information will enable me to upload your data into Secure Trust Bank database to reflect in the Bank network system that you are the named next of kin/will beneficiary of this fund and I will guide you on how to open communication with the Bank and make the claims for onward transfer of the fund to you, please note that we have few days to carry out this deal, Your kind rapid response through my personal email : neerajkapuruk@securetrustbkonline.com will be highly appreciated.
Thanking you in anticipation for your prompt response.
Regards,

Thanking you in anticipation for your prompt response.
Regards,

Mr. Neeraj Kapur BEng, ACGI, FCA, CF, FCIBS - Chief Financial Officer Secure Trust Bank One Arleston Way Shirley Solihull West Midlands
B90 4LH
United Kingdom

Private Tell: +447867635322

neerajkapuruk@securetrustbkonline.com

CONFIDENTIALITY NOTICE
This message and its attachments (if any) may contain confidential, proprietary or legally privileged information and is intended only for the use of the addressee named above.
No confidentiality or privilege is waived or lost by any mis-transmission. If you are not the intended recipient of this message you are hereby notified that you must not use, disseminate, copy it in any form or take any action in reliance on it. If you have received this message in error please delete it and any copies of it and kindly inform the sender of this e-mail by replying.

Strojový preklad cez Google translate z angličtiny do slovenčiny

Pán Neeraj Kapur
Finančné Riaditeľ
Secure Dôverovať Bank
One Way Arleston
Shirley
Solihull
West Midlands
B90 4LH
Súkromné Tell: +447867635322

Ja som vo vašej krajine v dvoch dňoch oficiálnej návšteve, v súčasnej dobe som na U Školy 15/12 783 35 Horka nad Moravou Česká Republic.I budú opúšťať späť do Londýna tento večer.

Práve som objavil nevyžiadaný / opustené fond, celkový súčet 17,500,000.00 GBP (Seventen miliónov päťsto britských libier šterlingov) v účte, ktorý patrí k jednému z našich zahraničných zákazníkov, ktorá bola s bydliskom vo vašom regióne, ktorý bohužiaľ prišiel o život a že celej rodiny.

Teraz náš bankový bolo čakanie na niektorý z príbuzných príde-až k tvrdeniu, ale nikto neurobil. Osobne som bol neúspešný pri rozmiestňovaní niektoré z príbuzných po dobu 5 rokov, úprimne mám usilovať o váš súhlas k vám ako ďalší príbuzný / Bude príjemcu, aby zosnulého tak, že výťažok z tohto účtu ocenený na {GBP ? 17,500,000.00 britských librách Sterling} môže byť vyplatená na vás, ktorý budeme zdieľať tieto percentuálne pomer, 50% pre mňa a 50% na vás.

Ja si vás, pretože vaše priezvisko, geografickej polohe vašej krajine a vašu adresu z obchodného adresára tu v Londýne obchodnej komory, všetko, čo som od vás požadovať, je vaša úprimné spolupráca, dôvera a maximálne utajenie, aby nám umožnila vykonať túto transakciu úspešne. Uisťujem vás, že táto transakcia bude vykonaná za legitímnu usporiadanie, ktoré bude chrániť vás z akéhokoľvek porušenia zákona, a to ako vo vašej krajine, a tu v Londýne po tom, čo fond prevedené na váš bankový účet. Po vašom zvážení a prijatie tejto ponuky, prosím pokračujte okamžite a poslať mi nasledujúce informácie.

-Vaše Celé Meno,
-Vaše Kontaktná adresa &
-Vaše Priama číslo mobilného telefónu.
-Tvůj Vek

Tieto informácie umožnia mi nahrať vaše dáta do databázy Secure Dôvera banky, aby sa odrážal v sieťovom systéme, banky, ktoré ste vymenoval najbližším príbuzným / Bude príjemca tohto fondu, a ja vás o tom, ako otvoriť komunikáciu s bankou a urobiť nároky na ďalšom prenosom fondu pre vás, prosím, na vedomie, že máme pár dní, aby vykonávať túto dohodu, váš druh rýchlu odozvu cez môj osobný e-mail: neerajkapuruk@securetrustbkonline.com bude vysoko ocenil.
Poďakoval vám v očakávaní pre vašu rýchlu odpoveď.
S pozdravom,

Poďakoval vám v očakávaní pre vašu rýchlu odpoveď.
S pozdravom,

Pán Neeraj Kapur Benga, acgi, FCA, CF, FCIBS - finančný riaditeľ Secure Dôverovať Bank One Way Arleston Shirley Solihull West Midlands
B90 4LH
Spojené Kráľovstvo

Súkromné Tell: +447867635322

neerajkapuruk@securetrustbkonline.com

DÔVERNOSŤ UPOZORNENIE
Táto správa a jej prílohy (ak existuje) môže obsahovať dôverné, súkromné alebo právne privilegované informácie a je určený len pre použitie adresáta s názvom vyššie.
Žiadne dôvernosť alebo výsady sa zriekol alebo stratená akýmkoľvek mis-prenosu. Ak si nie ste zamýšľaným príjemcom tejto správy, ktorou sa mení oznámeného že nesmiete používať, šíriť, skopírujte ho v akejkoľvek forme alebo podniknúť akékoľvek kroky v spoliehanie na neho. Ak ste túto správu dostali omylom, prosím zmazať a všetky jeho kópie a láskavo informovať odosielateľa tohto e-mailu tým, že odpovie.

Čo Ty na to?