Datová schránka – zmena adresy pobytu v ČR pomocou Registru obyvatel

Andrej Probst, 17. júl 2015, eGovernment, čítalo 3264 ľudí
Datové schránky

Česká republika od roku 2009 používa takzvanú Datovú schránku, čo je elektronické úložisko určené k doručovaniu elektronických dokumentov medzi orgánmi štátnej moci, fyzickými osobami a právnickými osobami. Pre fyzické osoby je zriadenie Datovej schránky dobrovoľné. Právnické osoby a orgány štátnej moci majú povinnosť vlastniť a používať Datovú schránku. Prakticky si to môžete predstaviť ako emailovú adresu, cez ktorú si posielate “emaily” s ostatnými majiteľmi Datových schránok. Kto má zriadenú Datovú schránku, má automaticky povinnosť z nej dokumenty prijímať, platí tu právna fikcia doručenia. V praxi to potom vyzerá tak, že miesto toho, aby ste šli na úrad vybaviť nejakú zmenu, žiadosť, potvrdenie..., v pohodlí domova cez internet a kľudne aj mimo pracovných hodín danú vec vyriešite online posielaním dátových správ medzi Datovými schránkami.

Autor tohto príspevku má zriadenú Datovú schránku. Popíšeme, ako riešiť zmenu adresy pobytu občana Európskej únie v Českej republike a zistíme, či je možné zmenu adresy pobytu urobiť bez navštívenia čo i len jedného úradu. Skúste odhadnúť, koľko úradov je potrebné navštíviť, aby ste dnes v ČR zmenili adresu svojho pobytu.

Registr obyvatel

Česká republika v rámci eGovernmentu (elektronizácia výkonu verejnej moci) zriadila niekoľko základných registrov, o ktoré sa stará Ministerstvo vnútra. Pre náš prípad je dôležitý Registr obyvatel, kde sú vedení všetci občania ČR, cudzinci s povolením k pobytu v ČR (sem patrí autor článku) a azylanti. Register funguje od 1. 7. 2012 a je hlavným zdrojom o údajoch fyzických osôb ako je meno, adresa pobytu, dátum narodenia, dátum úmrtia, štátne občianstvo, Datová schránka... Tieto údaje sú garantované štátom ako aktuálne a správne a, čo je dôležité, premietajú sa automaticky do všetkých ostatných agend verejnej správy. Človeku tak stačí zmeniť svoje údaje len v Registri obyvatel a nemusí obiehať ostatné úrady, aby aj tam hlásil zmenu (neplatí to úplne na 100%, je potrebné sledovať výnimky http://www.szrcr.cz/akce ). V budúcnosti sa počíta s tým, že k registru budú mať prístup aj neštátne subjekty. V ideálnom prípade tak na jednom mieste, a to v Registri obyvatel, zmeníte svoj osobný údaj a zmena sa automaticky premietne všade tam, kde majú povolenie používať vaše osobné údaje. Potrebné je spomenúť, že každý obyvateľ má právo a možnosť zistiť, kto sa pozeral na jeho údaje v registri a prečo.

Zmena adresy pobytu cudzinca v ČR

Ak meníte adresu pobytu, musíte ju zmeniť primárne v Registru obyvatel. Čo je potrebné k zmene pobytu cudzinca v ČR doložiť?

  • Doklad o zaistený ubytovania na novej adrese
  • Cestovný doklad – slúži pre overenie totožnosti majiteľa dokladu
  • Preukaz o povolení k pobytu

Autor článku je vlastníkom bytu, ktorého adresu chce zaviesť do Registra obyvatel ako adresa pobytu v ČR. Využije ďalšiu online službu a to prístup do Katastra nehnuteľností, do ktorého môže nahliadnuť každý. V katastri je autor vedený ako vlastník bytovej jednotky. Ako doklad o ubytovaní stačí použiť elektronický výpis z katastra, kde je uvedené číslo listu vlastníctva, adresa aj samotný vlastník. Nie je potrebné ísť osobne na Kataster nehnuteľností, výpis je možné zaobstarať doma cez internet.

Žiadosť o zmenu pobytu

Ministerstvo vnútra ako štátna inštitúcia má vlastnú Datovú schránku (ID schránky: 6bnaawp). Autor príspevku má tiež zriadenú Datovú schránku. Oba subjekty tak môžu medzi sebou komunikovať elektronicky, nie je potrebné zmenu nahlasovať osobne na príslušnom úrade. Autor vytvorí správu, ktorá bude obsahovať všetky potrebné náležitosti pre zmenu adresy pobytu:

  • Vyplnený formulár - Potvrdenie o zaistení ubytovania fyzickej osoby, kde bude uvedená nová adresa pobytu.
  • Výpis z katastra nehnuteľností, kde je doložený vzťah medzi osobou a nehnuteľnosťou.
  • Ručne napísaná žiadosť o zmenu adresy tak, ako by bola formulovaná, keby ste prišli osobne na úrad riešiť zmenu pobytu.

Identifikátor Datovej schránky, z ktorej je zasielaná žiadosť, jednoznačne identifikuje fyzickú osobu, ktorá žiadosť zasiela. Spomeňme si, že ID Datovej schránky je vedené v Registri obyvatel. Autor preto dokladuje svoju totožnosť cez ID svojej Datovej schránky, do ktorej má prístup len a len on. Pre identifikáciu a autentizáciu nepotrebuje žiaden iný doklad.

Žiadosť o zmenu adresy pobytu
Žiadosť o zmenu adresy pobytu

Potvrdenie zmeny pobytu

Do troch týždňov po odoslaní žiadosti prišlo autorovi do jeho Datovej schránky vyzrozumenie od Správy základných registrov, že zmena bola akceptovaná a premietnutá do Registra obyvatel. V správe sa nachádza aktuálny výpis z Registra obyvatel v PDF formáte i v strojovo čitateľnom formáte XML. Adresa pobytu je zmenená z pohodlia domova bez toho, že by autor musel navštíviť čo i len jeden úrad. Aspoň do tejto chvíle.

Potvrdenie o vykonanej zmenu adresy pobytu
Potvrdenie o vykonanej zmenu adresy pobytu

Úradu sa aj tak nevyhnete

Príbeh tu ale nekončí. Cudzinci pre dlhodobý pobyt v ČR potrebujú papierový doklad, ktorým sa preukazujú v rôznych inštitúciách, ktoré nemusia mať prístup do Registra obyvatel a nedokážu si tak zistiť adresu pobytu, ktorú potrebujú. Typicky to môžu byť banky, poisťovne... Môže sa stať, že natrafíte aj na úrad, ktorý technicky alebo procesne nie je napojený na základné registre. Preto je potrebné predsa len zájsť na Ministerstvo vnútra a papierové potvrdenie o adrese pobytu v ČR zmeniť. Ak budete mať zmenu zriadenú cez Datovú schránku, tak sa na úrade zdržíte len krátku chvíľu a nemusíte mať so sebou okrem dokladu totožnosti nič viac. Papierový doklad vám na mieste vystavia.

Zhrnutie

Elektronizácia štátnej správy v ČR postupuje pomalými ale istými krokmi vpred. Väčšina ľudí nemá Datovú schránku, každý je však zavedený v Registri obyvatel. Ak máte Datovú schránku, tak pre zmenu adresy pobytu nepotrebujete navštíviť žiaden úrad, ak budete komunikovať len so štátnymi inštitúciami napojenými na Register obyvatel. To nemusí stačiť, preto určite doporučujeme navštíviť príslušný úrad a nechať si vyhotoviť papierové potvrdenie o aktuálne adrese pobytu v ČR, ktoré budete potrebovať všade tam, kde nepoužívajú Register obyvatel.

Ako využívate Datovú schránku vy?

Čo Ty na to?